1. Strona główna
 2. /
 3. Reklamacje

Reklamacje

ZWROTY
Prosimy, aby dokonywane zakupy były przemyślane, ponieważ nie istnieje możliwość zwrotów zakupionych towarów.

 

PROCEDURA REKLAMACJI PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ
Bercal Studio Światła S.C. N. T. Bercal

 

 1. Reklamacje należy kierować na adres:
  BERCAL Studio Światła J.Conrada 79/2
  31-357 Kraków, Polska
  tel.: +48 12-446-91-29
  e-mail: zamowienia@bercal.pl

 

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (zniszczenia) produktu przy dostawie oraz reklamacji wynikającej ze szkód powstałych w czasie transportu zastosowanie mają warunki reklamacji usługi transportowej właściwe dla firmy przewozowej. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do szczegółowej kontroli dostawy. Jeżeli zabezpieczenie transportowe produktu będzie nosiło jakiekolwiek ślady naruszenia albo stwierdzony zostanie brak lub uszkodzenie towaru, wówczas kupujący winien umieścić adnotację o rodzaju szkody na liście przewozowym oraz zażądać spisania protokołu szkody.
 2. Reklamacje przyjmowane są na podstawie prawidłowo wypełnionego druku „PROTOKÓŁ REKLAMACJI”. Do reklamacji proszę załączyć dowód zakupu, w szczególności paragon fiskalny lub fakturę. Druk „PROTOKÓŁ REKLAMACJI” można wypełnić w naszym salonie, lub może zostać wysłany na wskazany adres e-mail klienta.
 3. Uprawnionym do zgłoszenia reklamacji jest wyłącznie Kupujący. Jeżeli wykrycie wady dokonane zostało przez inną osobę wówczas zgłoszenie reklamacji odbywa się za pośrednictwem Kupującego, u którego wadliwy produkt został nabyty.
 4. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, których zażąda osoba przyjmująca reklamację (np. dotyczących eksploatacji produktu, sposobu powstania usterki, wskazania miejsca usterki, itd.) oraz wadliwego towaru do siedziby firmy.
 5. Bercal Studio Światła s.c. poinformuje kupującego na piśmie o sposobie i czasie realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni, licząc od następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji i dostarczeniu wadliwego produktu. W szczególnych przypadkach czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu, o czym Reklamujący zostanie niezwłocznie poinformowany.